Delovanje Odbora proti nečloveškemu ravnanju v (slovenskih) zaporih

Kolumnistka: Zuzanna G. Kraskova

Odbor proti mučenju, ki je bil ustanovljen na osnovi 17. čl. Konvencije o človekovih pravicah, preko sistema poročanja držav pogodbenic (med njimi je tudi Slovenija) nadzoruje izvajanje in upoštevanje določil. Po mnenju Odbora Slovenija ne razpolaga z zadosti učinkovitim, verodostojnim in neodvisnim sistemom, ki bi omogočal hitre in nepristranske preiskave vseh sporočil o grdem ravnanju ali mučenju s strani uslužbencev kazenskega pregona ter ustrezen pregon teh storilcev teh kaznivih dejanj, kot to določata 12. In 13. čl. Konvencije. Tudi po mnenju mednarodne nevladne organizacije Amnesty International izstopa nezmožnost slovenskih organov kazenskega pregona in sodstva zagotoviti, da so bile nekatere osebe podvržene grdemu ravnanju s strani organov pregona in nedržavnih akterjev, temeljito in takoj preiskane v okviru neodvisnega pritožbenega postopka ter da bi bili storilci teh kršitev človekovih pravic privedeni pred roko pravice. Očitki Odbora navajajo tudi kršitev na področju uporabe sile s strani policije, kjer je večkrat prišlo do prekomerne uporabe prisilnih ukrepov ali primerov trpinčenja, predvsem nasproti Romom, članom etničnih manjšin in ubežnikov. Da gre v takih primerih za več kot zgolj navajanje izmišljenih dejstev s strani žrtev, je potrdila tudi mednarodna sodna oblast s sedežem v Strasbourgu. Zakon o kazenskem postopku vsem osebam, ki jim je bila odvzeta prostost zagotavlja možnost takojšnje uveljavljanja pravice do neodvisnega zdravnika ter se jim zagotovi zadostno varstvo njihove zasebnosti. Ena od večjih težav, s katero se že dlje časa spopada Slovenija, je zagotovo prenatrpanost v slovenskih zaporih in drugih prostorih pridržanja. Vendar se je treba zavedati, da Slovenija pri iskanju pravih izhodov ni prepuščena sama sebi, saj se lahko pri tem opre na priporočila, ki jih je na Slovenijo naslovil Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Tako da zgodba o škarjah in platnu v tem primeru ni potrebno razpravljati …